Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng dòng lệnh

Hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng dòng lệnh đơn gian và dễ hiểu.

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng dòng lệnh

Bước 1: Tạo MySQL Database và User cho WordPress

Login vào mysql với lệnh:

mysql -u root -p

Điền password vào để đăng nhập vào mysql. Sau đó đánh dòng lệnh sau để tạo cơ sở dữ liệu cho WordPress

CREATE DATABASE wordpress;

Tạo user để quản lí riêng cơ sở dữ liệu này ( để cho an toàn, bạn không nên dùng cùng user của CSDL khác, đặc biệt không nên dùng root user):

CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY ‘password’;

Thay wordpressuser và password theo ý bạn. Tiếp theo sẽ gán quyền quản lí cơ sở dữ liệu “wordpress” cho user này:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;

Thêm câu lệnh sau nữa là ok:

FLUSH PRIVILEGES;

Và thoát khỏi mysql, về với Ubuntu:

exit

Bước 2: Tải WordPress

Đến folder www (hoặc folder chứa nội dung website)

cd /var/www/

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf latest.tar.gz

Bước 3: Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php

cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php

Chỉnh sửa file

sudo nano ./wordpress/wp-config.php

Điền thông tin database, user, password vào

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘wordpressuser’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’);

Lưu và thoát.

Copy tất cả file trong folder wordpress ra ngoài folder www

sudo rsync -avP ./wordpress/ .

Thay đổi ownership folder chứa WordPress

sudo chown www-data:www-data * -R

sudo usermod -a -G www-data wordpress

Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress bằng cách truy cập http://site.com/wp-admin/install.php rồi đó.

Đừng quên chia sẻ và đóng góp ý kiến cho mỗi bài viết để hoàn thiện hơn, chúc các bạn thực hành thành công!

Chia sẻ ý kiến và bình luận của bạn về bài viết Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng dòng lệnh tại đây:

One comment

Leave a Reply